ประวัติความเป็นมา

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้า ทางเรือให้กับลูกค้าตามความต้องการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งและสนับสนุนปฎิบัติการทางทะเล และการบริหารจัดการเรือ

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า (“กลุ่มบริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว (“สินค้า”) ทางเรือ การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) ทั้งนี้ ธุรกิจด้านเรือขนส่งของบริษัทฯ มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2530 จากการจัดตั้งบริษัท นทลิน จำกัด (“นทลิน”) ขึ้น เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าประเภทน้ำมันสำเร็จรูปให้แก่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ในเวลาต่อมา

ต่อมา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 นทลิน ได้ก่อตั้งบริษัท นทลิน ออฟชอร์ จำกัด ขึ้น และได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีเหลว ได้แก่ ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป (Floating Storage Unit) ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (Offshore Support Vessel) และ ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (Ship Management Services)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 บริษัท นทลิน ออฟชอร์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พริมา มารีน จำกัด และมีการปรับโครงสร้างบริษัท เพื่อให้เป็นบริษัทหลัก (Flagship Company) และรวมบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าทางเรือ การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) มาอยู่ภายใต้บริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ รวมถึงสร้างความหลากหลายในการให้บริการ และความสามารถในการแข่งขัน

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้า ทางเรือให้กับลูกค้าตามความต้องการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งและสนับสนุนปฎิบัติการทางทะเล และการบริหารจัดการเรือ ซึ่งการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ เป็นหัวใจสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน (Supply and Value Chain) ของอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี และด้วยความใส่ใจในคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจในการบริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ