บริษัทในเครือ และ บริษัทร่วม

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ร้อยละ)
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด (NTL)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ 1,200,000,000
บาท
12,000,000
หุ้น
100
บาท
1,200,000,000 บาท 99.99
บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด (TMT)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ 180,000,000
บาท
1,800,000
หุ้น
100
บาท
180,000,000
บาท
99.99
บริษัท ภูริช มารีน จำกัด (PM)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ 1,000,000
บาท
10,000
หุ้น
100
บาท
1,000,000
บาท
99.99
Phurich Marine Company Limited (PM)

80 Soi Bangna-Trad 30,
Debaratna Road,
Bangna Tai Sub-District,
Bangna District,
Bangkok 10260

Tel: (66) 2016 0190-4
Fax: (66) 2016 0199
บริษัทลงทุนและบริการขนส่ง
น้ำมันทางเรือระหว่างประเทศ
10,000
ดอลลาร์สหรัฐ
10,000
หุ้น
1
ดอลลาร์สหรัฐ
10,000
ดอลลาร์สหรัฐ
100
บริษัท บิ๊กซี จำกัด (Big Sea)

454 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: (66) 2292 2761
โทรสาร: (66) 2292 0365
ตัวแทนจัดการบริหารเรือ 360,000,000
บาท
360,000
หุ้น
1,000
บาท
360,000,000
บาท
80.00
บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จำกัด (NMC)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 6590
ตัวแทนจัดการบริหารเรือ 8,500,000
บาท
85,000
หุ้น
100
บาท
8,500,000
บาท
99.99

บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด (BSC)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2746 9981-2
โทรสาร: (66) 2746 9983
ให้บริการจัดหาบุคลากรและเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน 5,500,000
บาท
55,000
หุ้น
100
บาท
5,500,000
บาท
99.99
Nathalin Shipping Pte. Ltd. (NSSG)

6 Temasek Boulevard,
#32-03 Suntec Tower Four,
Singapore (038986)

โทรศัพท์: (65) 6361 0382
โทรสาร: (65) 6361 0377
ตัวแทนจัดการบริหารเรือ 30,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 30,000,000
หุ้น
1
ดอลลาร์สิงคโปร์
30,000,000
ดอลลาร์สิงคโปร์
87.50

Amity Asset Management Inc. (AAM)

PH Sortis Business Tower, 57 East
Street, Obarrio, Panama City, Republic of Panama, P.O. Box 0843-02200
โทรศัพท์: (507) 399-8713
โทรสาร: (507) 399-8731
บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ 10,000
ดอลลาร์สหรัฐ
10,000
หุ้น
1
ดอลลาร์สหรัฐ
10,000
ดอลลาร์สหรัฐ
87.50

บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จำกัด (SHT)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ 1,200,000,000
บาท
12,000,000
หุ้น
100
บาท
1,200,000,000
บาท
51.00 (2)
ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ร้อยละ)
บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด (BMS)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ 240,000,000
บาท
2,400,000
หุ้น
100
บ าท
144,400,000
บาท
70.00
TOP-NTL Pte. Ltd. (TNTL)

6 Temasek Boulevard,
#32-03 Suntec Tower Four,
Singapore (038986)
ตัวแทนจัดการบริหารเรือ 20,000
ดอลลาร์สิงคโปร์
20,000
หุ้น
1
ดอลลาร์สิงคโปร์
20,000
ดอลลาร์สิงคโปร์
50.00
TOP-NTL Shipping Trust (TST)

ประเทศสิงคโปร์
ธุรกิจกองทุนเพื่อการขนส่ง ในและระหว่างประเทศ 1,894,000
ดอลลาร์สิงคโปร์
- - - 50.00
บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จำกัด (TNS)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ 150,000,000
บาท
1,500,000
หุ้น
100
บาท
150,000,000
บาท
35.00 (3)
ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ร้อยละ)
บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จำกัด (TIM)

223/18-20 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 8 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2745 7711-2
โทรสาร: (66) 2745 7713
ตัวแทนจัดการบริหารเรือ 3,000,000
บาท
30,000
หุ้น
100
บาท
3,000,000
บาท
33.33
บริษัท บทด จำกัด (TMN)

3354/50 อาคารมโนรม ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: (66) 2671 7200
โทรสาร: (66) 2671 5200
บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ 666,000,000
บาท
66,600,000
หุ้น
10
บาท
666,000,000
บาท
12.70 (4)

หมายเหตุ:
    1. ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
    2. บริษัทถือหุ้นทางตรงใน SHT ร้อยละ 51 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน NSSG ร้อยละ 49 ทำ ให้บริษัทมีสัดส่วนผลประโยชน์สุทธิ (Effective Shareholding) ใน SHT เท่ากับร้อยละ 93.9
    3. บริษัทถือหุ้นทางตรงใน TNS ร้อยละ 35 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน TST ร้อยละ 30 ทำ ให้บริษัทมีสัดส่วนผลประโยชน์สุทธิ (Effective Shareholding) ใน TNS เท่ากับร้อยละ 50.0
    4. บริษัทถือหุ้นทางตรงใน TMN ร้อยละ 12.70 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน NTL TMT และ SHT ร้อยละ 12.16 ทำ ให้บริษัทมีสัดส่วนผลประโยชน์สุทธิ (Effective Shareholding) ใน TMN เท่ากับร้อยละ 24.67