โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:

  1. ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
  2. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
  3. บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.00
  4. บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.00
  5. บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 35.00
  6. TWATT Limited ถือหุ้นร้อยละ 20.00
  7. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ถือหุ้นร้อยละ 12.50
  8. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30.00
  9. บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 33.33 และ Thome Ship Management Pte. Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 33.33