วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจการขนส่งทางทะเลและสนับสนุนกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานและให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้ากลางทะเลอย่างเป็นที่ไว้วางใจ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ

  • กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นองค์กรชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านพาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์ ตลอดจนสนับสนุนงานกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเล
  • กลุ่มบริษัทฯ จะขยายตลาดให้ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในการขนส่งผลิตภัณฑ์เคมี ปิโตรเลียม ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และโลจิสติกส์ ตลอดจนสนับสนุนงานกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลให้ครบวงจร
  • กลุ่มบริษัทฯ จะขยายการลงทุนในรูปแบบการร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจผู้มีความชำนาญในแต่ละสาขา เพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน
  • กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ด้วยบรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นระหว่างกัน
  • กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นองค์กรที่สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรม ตอบสนองกับแผนการลงทุนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน
  • กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม