ธุรกิจประเภทเรือ Floating Storage Unit

ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป
(“ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU”)

ลักษณะการให้บริการ

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าแบบลอยน้ำ (Floating Storage Unit, FSU) โดยใช้เรือที่มีถังจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่ (เรือ FSU”) เป็นสถานที่จัดเก็บ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเก็บรักษาสินค้าของลูกค้าให้ยังคงคุณภาพ คุณสมบัติ และปริมาณตามที่ลูกค้ากำหนดในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้

ด้วยการเพิ่มขึ้นของการใช้น้ำมันในภูมิภาคเอเชียและข้อจำกัดของพื้นที่ดินในการก่อสร้างเพิ่มเติมถังจัดเก็บบนบก (Tank Terminal) ในพื้นที่บนฝั่งบริเวณประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์การค้าน้ำมันของเอเชีย ทำให้เรือ FSU เป็นสิ่งทดแทน (Subsitute) ในการกักเก็บน้ำมันของผู้ประกอบการค้าน้ำมัน โดยเรือขนส่งสามารถเข้ารับสินค้ากลางทะเลได้ (Ship to Ship Transfer) ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่าเรือ ลดระยะเวลารอในการเข้าจอดท่าเรือ รวมถึงไม่มีข้อจำก้ดด้านระดับน้ำขึ้น – ลงในบริเวณใกล้ท่าเรือ

สินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ บริการขนส่งและจัดเก็บ

สินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการขนส่งและจัดเก็บ ได้แก่ สินค้าประเภทน้ำมันดิบและน้ำมันเตา

ลักษณะการให้บริการให้เช่าถัง จัดเก็บ และขนส่งสินค้า

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการให้เช่าถัง จัดเก็บ และขนส่งสินค้าในเรือ FSU ซึ่งมีลักษณะเป็นเรือขนาดใหญ่ที่มีถังเก็บสินค้ารูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่จำนวน 7 - 17 ถังต่อลำ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การให้เช่าถัง จัดเก็บบางส่วน และขนส่งสินค้า 2) การให้เช่าถัง จัดเก็บแบบเหมาถัง และขนส่งสินค้า หรือการให้เช่าแบบเหมาเรือทั้งลำ และ 3) การให้บริการผสมน้ำมันและบริการอื่นๆ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถขนส่งและจัดเก็บสินค้าแบบลอยน้ำได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดย ณ ปัจจุบัน เรือ FSU ของกลุ่มบริษัทฯ จอดอยู่บริเวณท่าเรือ Tanjung Pelapas ประเทศมาเลเซีย ซึ่งอยู่ในน่านน้ำระหว่างประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย และเป็นศูนย์กลางของธุรกิจการซื้อขายน้ำมันของภูมิภาคเอเชีย โดยท่าเรือ Tanjung Pelapas มีที่ตั้งที่เหมาะสมกับการจอดเรือ FSU เนื่องจากตั้งอยู่ในเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่วิ่งระหว่างทวีปของโลก และมีสภาพอากาศที่ไม่แปรปรวน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ เริ่มให้การขนส่งและจัดเก็บน้ำมันด้วยเรือ FSU บริเวณเกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2.2 (1) “กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มจำนวนกองเรือ FSU ระหว่างปี 2555 – 2563 อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนเรือ FSU และปริมาณการขนส่งและจัดเก็บ ดังต่อไปนี้”

ตารางแสดงปริมาณการขนส่งและจัดเก็บโดยเรือ FSU
(หน่วย : DWT) 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
จำนวนเรือ FSU 2 3 4 5 6 7 5
ปริมาณการขนส่งและจัดเก็บ 572,354 882,338 1,163,338 1,463,387 1,776,065 2,075,995 1,530,484

2.2 (2) “ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือ FSU ประเภท VLCC จำนวน 8 ลำ มีขนาดบรรทุกสูงสุดจำนวน 2,400,475 DWT อายุเฉลี่ยประมาณ 21 ปี ดังรายละเอียด ดังนี้”

ตารางแสดงเรือ Floating Storage Unit (FSU) ของบริษัทฯ
ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ ขนาดน้ำหนักบรรทุก (DWT) ประเภทเรือ
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
เรือ Energy Star ไทย 309,984 FSU
เรือ Fortune Star ไทย 280,973 FSU
Aquarius Star Thai 298,641 FSU
Crystal Star Thai 298,570 FSU
Darin Star Thai 299,700 FSU
บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จำกัด
เรือ Jubilee Star ไทย 299,999 FSU
เรือ Grace Star ไทย 312,678 FSU
บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด
เรือ บงกช สตาร์ ไทย 299,930 FSU
รวม 2,401,834