ธุรกิจประเภทเรือ Offshore Vessel

ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล
(Offshore Support Vessel) (“ธุรกิจเรือ Offshore”)

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลแก่กลุ่มลูกค้าบริษัทสำรวจและขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล โดยมีธุรกิจที่ให้บริการ ได้แก่ ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมัน (Floating Storage and Offloading Unit, FSO) (“เรือ FSO”) ธุรกิจเรือขนส่งและที่พัก (Accommodation Work Barge, AWB) และธุรกิจเรือสนับสนุนลาก-จูง การจัดการสมอ (Anchor Handling Tug, AHTs)

ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมัน ("ธุรกิจเรือ FSO")

กลุ่มบริษัทฯ ขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบโดยใช้เรือที่มีลักษณะเป็นถังเก็บน้ำมันดิบขนาดใหญ่และมีเครื่องมือในการสนับสนุนการถ่ายเทน้ำมันดิบจากแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลโดยตรง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรองรับและเก็บรักษาน้ำมันดิบของลูกค้าจากแท่นขุดเจาะน้ำมันและรอการถ่ายน้ำมันไปสู่เรือขนาดเล็กเพื่อขนส่งไปยังโรงกลั่นน้ำมัน

ธุรกิจเรือขนส่งและที่พักอาศัยสำหรับพนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียม (Accommodation Work Barge)

กลุ่มบริษัทฯ มีเรือขนส่งและที่พักอาศัยเพื่อให้พนักงานประจำบนแท่นขุดเจาะ บริษ้ทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมพักอาศัยระหว่างปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยเรือที่พักจะจอดเรืออยู่บริเวณใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันของลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานประจำบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน ทั้งด้านที่พักอาศัย ด้านเสบียง และด้านการพยาบาล

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีเรือที่พักให้บริการจำนวน 1 ลำ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือ ได้แก่ เรือนวธานี ที่สามารถรองรับพนักงานได้จำนวน 300 คน โดยประกอบไปด้วยสิ่งอำนวย

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ จำนวนคนที่รองรับได้
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
เรือนวธานี ไทย 300
ธุรกิจเรือสนับสนุนลาก-จูง การจัดการสมอ (Anchor Handling Tugs, AHTs)

กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจเรือสนับสนุนการลาก-จูง การจัดการสมอ (“เรือ AHTs”) สำหรับกิจกรรมและการปฏิบัติงานต่างๆ ทางทะเล เช่น การเก็บสมอเรือ การลากจูง การขนส่งอุปกรณ์สำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมัน และการขนส่งคนประจำเรือ