เป้าหมายความสำเร็จ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรืออย่างครบวงจรของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนทั้งที่เป็น รูปธรรมและนามธรรมให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และมีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าที่จะเป็น “ผู้นำการขนส่งพลังงานไทย สู่ความสำเร็จ อย่างยั่งยืน” กลุ่มบริษัทฯ จึงตั้งมั่นและทุ่มเทใจในการเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อร่วมช่วยผลักดันให้ส่วนรวม ชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติเจริญก้าวหน้า อันเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมต่อไป

กลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

เพื่อการดำเนินงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอันจะสร้างผลสัมฤทธิ์ที่คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายกลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นสำคัญ อันได้แก่ กลยุทธ์ด้านการให้บริการ และ กลยุทธ์ทางการตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. กลยุทธ์ด้านการให้บริการ
  กลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนการให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อครอบคลุมความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งทางด้านคุณภาพด้านการปฏิบัติงานและด้านการให้บริการ โดยมีองค์ประกอบของกลยุทธ์ดังกล่าวดังนี้
   • มุ่งเน้นการให้บริการด้วยกองเรือที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
   • มุ่งเน้นการบริหารเรือด้วยความเชี่ยวชาญ บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎข้อบังคับต่าง ๆ
   • มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพของการให้บริการอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของการปฏิบัติงานบนเรือและสินค้า และส่งสินค้าตรงตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ
  1. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างบุคลากรอันประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงาน และคนประจำเรือ ที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในธุรกิจ กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  2. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาความเป็นผู้นำทางด้านการขนส่งในประเทศด้วยการรักษาการเติบโตของรายได้และปริมาณ การขนส่งอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการและธุรกิจ คัดสรรพนักงานที่มีศักยภาพและประสบการณ์เพื่อรองรับ การเติบโต รักษาพนักงานที่มีผลงานการทำงานที่ดี และหาโอกาสในการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งกับบริษัทผู้ค้าน้ำมั้นในประเทศ
  3. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในธุรกิจตลาดต่างประเทศด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็น มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าต่างประเทศ
  4. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการดูแลลูกค้าในแบบคู่ค้าธุรกิจระยะยาว (Long-Term Partnership) ด้วยการเตรียมความพร้อม ทางด้านทรัพยากรบุคคลและเงินทุนที่จะสามารถเพิ่มความสามารถในการให้บริการและเพิ่มเส้นทางการเดินเรือในภูมิภาค ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนดูแลและใส่ใจลูกค้าอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการให้บริการ
  5. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวางแผนจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ การซ่อมบำรุง รวมถึงมีการประเมินราคาและคุณภาพในการตัดสินใจเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาเปรียบเทียบคู่ค้ามากกว่า 2 รายขึ้นไป เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองราคา
 2. กลยุทธ์ด้านการตลาด
  กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดในการรักษาและขยายฐานลูกค้า เพื่อสร้างคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว และลดความเสี่ยงจากการแข่งขันตัดราคา ดังนี้
  1. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นรักษาเครือข่ายนายหน้า (Broker) ที่มีศักยภาพในการทำหน้าที่จัดหาเรือหรือสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการหาเรือ และหางานใหม่ ในตลาดจัดหาเรือขนส่ง เรือ FSU และเรือ Offshore
  2. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการในด้านการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เรือและศักยภาพในการแข่งขัน
  3. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อปรับปรุงการบริการทั้งก่อน ระหว่างและหลังการขนส่งสินค้า