บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้แนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก