นายบวร วงศ์สินอุดม

นายบวร วงศ์สินอุดม

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 66 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 22 มกราคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ตนเอง: ไม่มี
บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 1,500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.060 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2561
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 209/2558
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2551

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 17/2547

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ | บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ | บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร | บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

 • 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ | สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ | บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ | สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ | บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2561 – 2563 รองประธาน-งานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2561 – 2563 ประธานคณะกรรมการ | สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
 • 2561 – 2563 รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ | บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2562 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ | บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2562 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ | สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2560 - 2561 กรรมการ | การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2561 กรรมการ | การประปานครหลวง
 • 2559 - 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2559 ประธานคณะกรรมการ | สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2559 ประธาน | คลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


หมายเหตุ
* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง
(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น