นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ : 70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 22 มกราคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ตนเอง: 1,500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.060 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, U.S.A.

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560
 • หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
 • หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี | บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ????ำกัด
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ | บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ????ำกัด
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ | บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2560 - 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2562 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล | บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2561 กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ เงินทุนหมุนเวียน | กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • 2554 - 2561 กรรมการ | สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน
 • 2552 - 2561 กรรมการ | สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • 2553 - 2559 กรรมการ | คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง


หมายเหตุ
* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง
(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น