นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ : 70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 22 มกราคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ตนเอง: ไม่มี
บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 800,000 หุ้น (ร้อยละ 0.032 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2555
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549
 • หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 3/2549

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2
 • หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี | บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ | บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา | บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

 • 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา | บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จ????ำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) มหาเถรสมาคม

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2561 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2561 ประธานกรรมการ | บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2561 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2559 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)


หมายเหตุ
* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง
(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น